درباره کنفدراسیون

کنفدراسیون کار ایران – خارج از کشور در تاریخ ۲۳ فوریه ۲۰۲۴ با برگزاری مجمع عمومی مؤسس در برلین آلمان رسماً شروع به فعالیت کرد.

این نهاد توسط تعدادی از فعالین کارگری، روزنامه‌نگاران و فعالین زن تشکیل شده است که در سال‌های گذشته در جنبش کارگری و نهادهای مدنی داخل ایران فعالیت داشته‌ و اخیراً ناچار به ترک ایران شده‌اند.

کنفدراسیون کار ایران – خارج از کشور به هدف رساندن صدای کارگران، معلمان، روزنامه‌نگاران، زنان، جامعه ال‌جی‌بی‌تی و تمامی نیروی کار ساکن ایران و انعکاس فعالیت‌ها و مبارزاتشان به جامعه‌ی بین‌المللی ایجاد شده است.

این کنفدراسیون تلاش دارد تا ضمن برقراری ارتباط با اتحادیه‌ها و نهادهای کارگری کشورهای مختلف و همچنین سازمان‌های بین‌المللی کارگری، حمایت آنان را از کارگران ایران جلب نماید. همچنین تلاش می‌کند تا سازمان‌های کارگری، فشارهای بیشتری به جمهوری اسلامی بخاطر سرکوب گسترده کارگران وارد کنند.

حمایت مؤثر از جنبش کارگری ایران مستلزم یک همبستگی جهانی از سوی کارگران و مردم کشورهای جهان است. این امر تنها از طریق اتحادعمل اتحادیه‌های کارگری کشورهای مختلف و نهادهای بین‌المللی کارگری محقق خواهد شد.

از اینرو ما خواستار ارتباط گسترده با همکاران‌مان در سراسر جهان و انجام اقدامی مؤثرتر برای حمایت از کارگران ایران و اعمال فشار جدی به جمهوری اسلامی هستیم.

جمهوری اسلامی تشکل‌های دست‌سازی را تحت نام کارگران ایجاد کرده است که مستقل نیستند و سیاست‌های حکومت را اجرا می‌کنند. تشکل‌های مستقل هم که توسط فعالین کارگری ایجاد شده‌اند توسط حکومت سرکوب می شوند و اجازه فعالیت آزادانه ندارند.

از این رو کنفدراسیون کار ایران – خارج از کشور تمام تلاش خود را برای انعکاس وضعیت نامناسب و سرکوب کارگران ایران توسط جمهوری اسلامی به دیگر تشکل‌های کارگری در سطح بین‌المللی به کار می‌بندد.