کنفدراسیون کار ایران
خارج از کشور

بسیج عمومی و قدرتمند در میان بخش‌های مختلف نیروی کار ایران به مثابه یک نیروی سیاسی متحد و درگیر در پروسه تحول‌خواهی، نه‌تنها بزرگ‌ترین نیرو برای برون رفت از وضعیت فلاکت‌بار کنونی، بلکه می‌تواند تضمین‌کننده عادلانه‌شدن مناسبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در فردای ایران و برقراری آزادی، برابری و رفاه برای همگان باشد.

در خارج از کشور نیز جمع وسیعی از فعالین کارگری در طول دهه‌های گذشته تلاش‌های بسیار زیادی در راستای کمک و همراهی با جنبش کارگری داخل کشور انجام داده‌اند. ما نیز به عنوان جمعی از فعالینی که اخیرا در خارج از کشور ساکن شده‌ایم، در هم‌سویی با دیگر فعالین کارگری خارج از کشور و در همراهی با مبارزات داخل کشور، بر آن شده‌ایم تا گامی دیگر در راستای تجمیع نیرو و سازماندهی در بین نیروهای خارج از کشور برداریم.

در کارزارها شرکت کنید

علیه مجازات اعدام

آزادی فعالین دربند

جنبش کارگری

حمایت از جنبش کارگری و دیگر جنبش‌های اعتراضی و اجتماعی ایران به یک همبستگی بزرگ از پایین و از سوی جوامع کشورهای مختلف نیاز دارد. این حمایت می‌تواند از سوی تشکل‌های کارگری و جنبش‌های آزادی‌خواه در سطح جهان تامین شود. به همین هدف، کنفدراسیون تلاش می‌کند تا به سهم خود با برقراری ارتباط تنگاتنگ با اتحادیه‌های کارگری کشورهای دیگر، به جوامع این کشورها وصل شده و صدای بلندتری از حق‌خواهی و اعتراض طبقه کارگر ایران را به جهان برساند.